Για τον τρόπο λειτουργίας των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσιας χρήσης (ταξί – αγοραία) εχει υπάρξει και ψηφίζεται κατά καιρούς σχετική νομολογία που ορίζει τον κανονισμό λειτουργείας τους. Προφανώς για όλα τα νομικά θέματα θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία και ειδικευμένο νομικό ή δικηγόρο. Προκειμένου όμως να πάρετε μια μικρή ιδέα για το τι προβλέπεται, δείτε τα άρθρα 8 & 13 των προεδρικών διαταγμάτων 243-244 του 1987 που είναι μέρος της σχετικής νομολογίας για τα ταξί και αγοραία Αθήνας και επαρχίας, αντίστοιχα. Από τότε βέβαια, εχουν ψηφιστεί νόμοι και τροπολογίες που ακυρώνουν, αντικαθιστούν ή ενημερώνουν τμήματα των προεδρικών αυτών διαταγμάτων.

ΠΔ 243 (ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΑ) & ΠΔ 244 (ΕΠΑΡΧΙΑ) της 10/24.6.87

Απόσπασμά από τον κανονισμό λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή (ταξί – αγοραία).


 

Αρθρο 8

Υποχρεώσεις οδηγών

1. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί είναι υποχρεωμένος:

α) Να μην αρνείται μίσθωση, εκτός αν ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή μέθης και δεν συνοδεύεται από άλλο νηφάλιο άτομο.

β) Να μη διακόπτει τη μίσθωση για λόγους προσωπικούς ή για λόγους προμίσθωσης, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, χωρίς την συγκατάθεση του επιβάτη.

γ) Να μη παρέχει εξυπηρέτηση με πολλαπλή μίσθωση.

δ) Να μη παρέχει εξυπηρέτηση με είσπραξη κομίστρου κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) παρά μόνο στις ειδικές, κατ‘ εξαίρεση, περιπτώσεις που προβλέπονται από νόμο.

*** Οι περιπτώσεις α‘,β‘,δ‘ της παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 26 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38/19.2.2003.

2. Απαγορεύεται η ανάληψη υποχρέωσης προμίσθωσης. Κατ‘ εξαίρεση επιτρέπεται η προμίσθωση όταν ο μισθωτής του ταξί είναι το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ΟΤΑ καθώς και όταν πρόκειται για κοινωνικούς λόγους (όπως κηδείες, γάμους). Στις παραπάνω, κατ‘ εξαίρεση περιπτώσεις, οι οδηγοί των αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση του μισθωτή, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση.

Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση του μισθωτή θα πρέπει να απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και στοιχεία της άφιξή τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο επιλογή επιβατών. Εφόσον το αυτοκίνητο ταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα) η μίσθωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών. Ειδικά στις περιπτώσεις, που μεταξύ των αναμενόντων επιβατών υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η προτίμησή τους από τους οδηγούς ανεξάρτητα από την σειρά αναμονής επιβατών.

4. Ο οδηγός μισθωμένου αυτοκινήτου ταξί υποχρεούται, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης, να διακόψει την κίνηση του αυτοκινήτου και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής. Αυτή η χρονική διάρκεια αναμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) λεπτών της ώρας, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

5. Απαγορεύεται η ανάληψη μίσθωσης εφόσον το ταξί βρίσκεται σε σημείο εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του. Κατ‘ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάληψη τέτοιας μίσθωσης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή επείγουσας ανάγκης κατά τις οποίες συντρέχουν εξαιρετικά έκτακτοι και σοβαροί λόγοι (όπως πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμός, άλλες θεομηνίες) ή υπάρχει ανάγκη άμεσης ιατρικής επέμβασης (όπως τραυματίες, επίτοκοι, βαριά ασθενείς) ή για την εξυπηρέτηση προσώπων, που το όχημα τους ακινητοποιήθηκε και στερούνται άλλου πρόσφορου μέσου μεταφοράς τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάληψη μίσθωσης ταξί σε σημεία έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του και με χρήση του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα), εφόσον το τέλος της διαδρομής βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας τους.

6. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί είναι υποχρεωμένος:

α) Να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός στον επιβάτη.

β) να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.

γ) Να εκτελεί την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο.

δ) Μόλις αναλαμβάνει μίσθωση να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και τον μηδενισμό του ταξιμέτρου, είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ε) Κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.

στ) Να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός αν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή.

*** Οι περιπτώσεις α‘,στ‘ της παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 26 Ν.3109/2003,ΦΕΚ Α 38/19.2.2003.

ζ) Να ρωτά τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνει χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα).

η) Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.

θ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).

ι) Να παραδίνει την αστυνομία ή στον κάτοχό του, οποιοδήποτε αντικείμενο, που λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο.

ια) Να διαθέτει αρκετή ποσότητα κερμάτων για ακριβή είσπραξη του κομίστρου και να δίνει απόδειξη στον επιβάτη όταν του ζητηθεί. Η δε απόδειξη υποχρεωτικά θα αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος»

*** Η περ. ια‘ συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 348/1997.

ιβ) Να παρέχει στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (όπως κόμιστρο, διαδρομή).

ιγ) Να μη παραλαμβάνει αριθμό επιβατών μεγαλύτερο απ‘ αυτόν που προκύπτει από τη άδεια

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ιδ) Να μεριμνά για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ιε) Να μην ομιλεί στον επιβάτη για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

7. Όταν για λόγους αλλαγής βάρδιας οδηγών, βλάβης του αυτοκινήτου, βλάβης του ταξιμέτρου, διαλείμματος ή ανάπαυσης του οδηγού όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, ή για κάποιους άλλους σοβαρούς λόγους, δεν μισθώνεται το αυτοκίνητο, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με το ειδικό κάλυμμα την πινακίδα οροφής. Με την χρησιμοποίηση του καλύμματος αυτού, γίνεται παράλληλα κατέβασμα της πινακίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟ και απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με την επιφύλαξη του άρθρου 9 (εδικές υποχρεώσεις οδηγού σε περίπτωση οδικού ατυχήματος). Αυτοκίνητα ταξί που έχουν καλυμμένη την πινακίδα οροφής με το υπόψη κάλυμμα, απαγορεύεται να σταθμεύουν στους ειδικά επιλεγμένους χώρους στάθμευσης τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσες).

8. Οι οδηγοί των δύο πρώτων αυτοκινήτων ταξί που σταθμεύουν σε σταθμό τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσα) είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εντός των αυτοκινήτων τους ή κοντά σ‘ αυτά και σε εμφανή θέση.

9. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του ταξίμετρου και όλα τα συστήματα που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια βλάβη, το αυτοκίνητο αποσύρεται για την άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.

10. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να αναρτά την κατά το άρθρο 14 του κανονισμού αυτού «ειδική άδεια» καθ’όλη τη διάρκεια της βάρδιας του σε κατάλληλο σημείο και έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά από τους επιβάτες.

11. Σε περιπτώσεις που επιβάτες ζητούν διαδρομή σε μέρηαδιάβατα για το αυτοκίνητο ή σε μέρη εκτός κατοικημένων περιοχών τέτοια που κατά τη γνώμη του οδηγού δεν παρέχουν αίσθημα ασφαλείας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διένεξης ή διαμαρτυρίας του επιβάτη ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την επέμβαση της πλησιέστερης αστυνομικής αρχής.

12. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται απρεπής συμπεριφορά του οδηγού προς τους επιβάτες, τα όργανα ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού αυτού, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όπως και προς κάθε άλλο όργανο εντεταλμένο για πραγματοποίηση ελέγχων σε ΕΔΧ αυτοκίνητα.

13. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο του προβλεπομένου και με οποιονδήποτε τρόπο.

14. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως από αρμόδια αρχή να καταθέσει ο οδηγός την ειδική του άδεια για λόγους που αφορούν εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει, όπου του ορίζεται, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την επομένη της σχετική έγγραφης ειδοποίησής του.

15. Σε περίπτωση που μικρό συνεργείο του άρθρου 20 ή δύο αστυνομικοί υπάλληλοι ζητήσουν από οδηγό τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδειας κυκλοφορίας του

αυτοκινήτου καθώς και την ειδική του άδεια, για λόγους επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει αμέσως και επί τόπου αυτά τα αφαιρούμενα στοιχεία.

16. Σε περίπτωση που για λόγους εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού από οδηγό έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η ειδική του άδεια ή σε περίπτωση που έχουν περάσει πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της ημέρας που ειδοποιήθηκε οδηγός με έγγραφο αρμόδιας αρχής να καταθέσει την ειδική του άδεια, αυτός (ο οδηγός) απαγορεύεται να οδηγήσει οποιοδήποτε

ΕΔΧ αυτοκίνητο για εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης ή ανάκλησης.

17. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να οδηγεί ή να χρησιμοποιεί ως ΕΔΧ αυτοκίνητο, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως ΕΔΧ αυτοκίνητο.

18. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων ταξί έχουν πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον κανονισμό αυτό και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.

Αρθρο 13

Υποχρεώσεις επιβατών

1. Οι επιβάτες πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:

α) Να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

β) Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίνητοόταν αυτό κινείται.

γ) Να μην καπνίζουν χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.

δ) Να μην ανοίγουν τα παράθυρα, χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.

ε) Να είναι ευπρεπείς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

στ) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυ-

τοκίνητο.

ζ) Να μην ομιλούν στον οδηγό για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.

η) Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα.

2. Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.

3. Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο για μίσθωση και, μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η παραχώρηση προτεραιότητας για μίσθωση σ‘ αυτούς.

4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου απ‘ αυτόν αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του δεκαπενταλέπτου (15λέπτου), εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής.

Σε κάθε περίπτωση που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό του αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.


Comments

  1. Ο/Η ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ λέει:

    Γεια σας. Ειμαι απο την ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και θελουμε να μαθουμε εαν ειναι νομιμο να εισερχονται ραδιοταχι χαλκιδας στην περιοχη μας να παιρνουν κοσμο με μονη ταριφα ενω η δικη μας μισθωση ειναι διπλη και οπως βεβαια καταλαβαινετε γινετε αθέμιτος ανταγωνισμος εις βαρος μας. Εχει δικαιωμα να παιρνει κλησεις το ραδιοταχι? πως μπορουμε να κινηθουμε για να αποτρεψουμε αυτο το προβλημα που μειωνει το πελατολογιο της πιατσας μας και φερνει σε δυσκολη οικονομικη κατασταση πολλους συναδελφους.

  2. Ο/Η Stefanos giai λέει:

    Exw erthei eretria diakopes kai oi odhgoi tou taxi isxirizonte oti einai 5 euro i elaxisth xrewsh einai alhtheia?

Αναζήτηση